Super, kdyby to neselhalo hned na prvnim repozitari, kde jsem mel shrinkwrap.
Ladislav Prskavec
3

Mimochodom, ako si testoval ten repozitár so Shrinkwrap? IMHO treba Shrinkwrap vyhodiť, reinicializovať projekt pomocou Yarn a do repozitára pridať vygenerovaný yarn.lock, viď https://yarnpkg.com/en/docs/migrating-from-npm

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.