Kvóty

Dnes trocha popíšem o kvótach. Nie o tých utečeneckých, aj keď aj tie (a najmä ony) si zaslúžia našu pozornosť. Ja mám na mysli iné kvóty — hudobné, teda tie, ktoré sa netýkajú našej veľkej Európy, iba nášho malého Slovenska. Pre neznalcov, len v jednej vete zhrniem o čo ide: minulá slovenská vláda (čiže de facto z pohľadu tohto opatrenia aj súčasná, keďže premiér aj minister kultúry zostali po voľbách rovnakí) schválila zákon, ktorý ukladá povinnosť všetkým rádiám na Slovensku (súkromným aj verejným) vysielať vo svojej hudobnej produkcii určité percento slovenskej hudby, čiže hudby od slovenských interpretov (skladba nemusí byť nutne v slovenčine, stačí, ak jeden z producentov či interpretov je Slovák). V praxi to znamená, že väčšina rádií bude nútená upraviť svoj hudobný program, často k nevôli samotných šéfov a zamestnancov rádií a koniec koncov aj k nevôli poslucháčov.

Kvóty ako pojem a prostriedok uplatňovania práva v spoločnosti sú vo všeobecnosti normálne a sprevádzajú nás celý život bez toho, aby sme si to uvedomovali. Majú totiž iný názov. Kedysi museli poddaní odovzdávať svojmu nadriadenému (šľachticovi, kráľovi) deviatok, desiatok či iný zlomok svojej úrody či produkcie. Dnes sa tomu hovorí daň. A nie je ich málo: daň z príjmu, z nehnuteľnosti, z pridanej hodnoty, z tabakových výrobkov atď. Tiež ide o formu kvót a taktiež, ako je to aj pri slovenskej hudbe sa polemizuje nad ich výškou, nad ich percentuálnym podielom z určitého základu. Je jasné a všetci prinajmenšom tušíme, prečo máme dane. Prečo však potrebujeme kvóty na slovenskú hudbu v našich rádiách?

Skutočne zvýšené financie pre hudobníkov, z tohto opatrenia plynúce, pomôžu ďalšiemu rozvoju slovenskej hudby? Budeme si my ako poslucháči viac vážiť a obdivovať slovenské piesne? Alebo bude efekt opačný?

Väčšina rádií ktoré ja osobne počúvam sú české stanice. Najviac ma udivuje, že hoci im to žiaden zákon neprikazuje a že vysielajú v Českej republike pre Čechov, práve mnohé z českých rádií by kvóty na slovenskú hudbu splňovali lepšie ako naše domáce rádiá pred ich zavedením. Pozrite si ich playlisty. Okrem českých interpretov a anglosaských (najmä amerických a britských) spevákov v nich majú výrazný podiel aj slovenské pesničky. Elán, Meky Žbirka, Katka Knechtová, Peter Nagy, Marika Gombitová, Kristína, No Name, Paľo Habera a Team a mnohé ďalšie skupiny a interpreti sú na dennom poriadku a neprejde hodina, aby niektorá ich skladba nezaznela v českom éteri. Frekvence 1, Impuls, verejnoprávy Český rozhlas, dokonca aj lokálne stanice dokola točia slovenskú hudbu. Schválne Slováci, koľko súčasných aj minulých (a nedávnych) českých interpretov vieme vymenovať my a najmä naša mladá generácia? Je tomu skutočne tak, nežartujem: Česi si podľa mňa viac vážia slovenské pesničky ako si ich vážia samotní Slováci.

Je skutočne slovenská hudba na tom až tak zle, že sa musíme uchyľovať k zakotveniu kvót v zákone, pretože nám poslucháčov “kradne” Amerika? Dnes mi napadlo, prečo vláda nenariadila presadenie ešte väčšieho percenta, napríklad 50 alebo dokonca 75 percent slovenských skladieb? Za prvé, bol by to do očí bijúci socializmus (čo je tomu aj teraz ale “nie až tak”) a za druhé by kvalita hudby v rádiách dramaticky klesala. Je tomu naozaj tak — súčasná slovenská hudba sa ako celok nerovná kvalite (pri všetkej úcte k slovenským interpretom, robia čo môžu).

Chcelo by to zmenu systému — a nielen financovania hudby a kultúry ako takej. Taktiež napojenie na zahraničie a na kvalitných producentov, flexibilitu v dnešnej modernej a rýchlej dobe. Nie som si istý, či kvóty pomôžu a či pomer prospechu k riziku je dostatočný. Nuž, necháme sa prekvapiť.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.