Möödapääsmatult tõusevad kliima kuumenemise ning energiahinna tõttu ka ehitusmaterjalide ja toiduainete hinnad. Seega peame hoomama ilmast sõltuva energiasüsteemi tõsist haavatavust. Kõige ilma- ja tarnekindlam energialiik on tuumaenergia, kirjutab Kalev Kallemets.

Kalev Kallemets on Fermi Energia juht ja kaasasutaja ning majandusteaduste PhD.

Tänan Georg Rutet asjaliku arutluse eest (

Kalev Kallemets, Ph.D., Fermi Energia OÜ juhatuse liige

GE Hitachi BWRX-300 väikese moodulreaktoriga tuumajaam

Kogu Euroopas põhjustavad kõrged energiahinnad põhjendatud ärevust, sest samaaegselt on kaalul Euroopa ja maailma kliimaneutraalsuse eesmärk. Ka Eesti riik on nõustunud 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga ning Eesti Energia otsus lõpetada põlevkivist elektri tootmine enne 2030. aastat on oluline samm selle suunas. …

Fermi Energia

Uue põlvkonna väike moodulreaktor Eestisse

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store