Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
60653

Jag håller med fullständigt! Jag bor i USA sen 1987 och jobbar inom teknolgi branschen med strategi och framtids tänkande. Vi lever i ett värld där gamla industrier måste adaptera sig (General Electric i USA till exempel) eller försvinna. Förändringshastigheten ökar varje år och företag som inte kan hålla med försvinner. Sverige behöver ett ekonomisk ekosystem som har det minsta möjliga friktion, annars kommer all snabväxande foretag att flytta sig til länder där det kan trivas bättre och inte blir handikapade av ett politik från förra milenium. (ursäkta grammatiken)

Like what you read? Give Fred Thiel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.