Bulgaria nổi tiếng với nhiều thành phố đạt được thành tựu to lớn trên các bảng xếp hạng thế giới về chỉ số hạnh phúc. Tuy nhiên, còn một thành phố bé nhỏ ít ai biết đến nhưng lại không hề tầm thường đó là Melnik. Dù là một trong những thành phố không nổi tiếng lắm tại châu Âu nhưng nó lại có một sức hút khó cưỡng đối với nhiều người. Thậm chí ngày nay, càng ngày càng có nhiều công dân không chỉ châu Âu mà Châu Á đến đây để định cư ở Melnik. Vậy vì…

First Global Visa

Website: https://fgvisa.vn FGV hay First Global Visa là công ty Tư vấn đầu tư định cư Châu Âu, Úc có hệ thống văn phòng tại Mỹ và 4 thành phố lớn của Việt Nam.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store