Kurtarmamız Gereken Web
Ahmet Özkale
1796

Web kullanımının güncel analizinin çok doğru anlatıldığı ve gelecek de TV’ye dönüşeceği öngörüsünün çok doğru olduğu bir içerik.

Like what you read? Give fidanaydin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.