Kızılırmak Sokak Ankara’nın Leylak Haliydi…
Gazete Solfasol
61

Beni çok duygulandırdın arkadaşım. Annem Kızılırmak Eczanesinin sahibiydi. Çocukluk ve gençlik yıllarım Kızılırmak caddesinde geçti. Kızılırmak apartmanında oturduk. Şimdi hiç biri kalmadı. Bir tek Şeker Apartmanı yerinde duruyor sanırım.

Like what you read? Give Figen Leblebicioglu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.