Určení hodnoty bitcoinu na základě jeho vzácnosti

Figy Faldaa
Jul 29 · 10 min read

Úvod

Vzácnost jako poměr zásob a produkce

Poměr zásob a roční produkce u kovů
Poměr zásob a roční produkce u kovů

Stanovení hodnoty podle rychlosti produkce

Data

Model

Zákony mocnin a fraktály

Závěr

Elektronický podpis anglického originálu

Adresa: 1PRoNLcWHzM8DuKpGE4YM9hb1PjSEnWRpn

Použité zdroje

Příloha — Příklady zákonů mocnin

Třetí Keplerův zákon: druhé mocniny oběžných dob jsou úměrné třetím mocninám velkých poloos

    Figy Faldaa

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade