Neden Olmaz ?

Fikret AKIN
Dec 29, 2017 · 1 min read

Evet uzun zamandır düşündüğüm ve yazmaya karar verdiğim bir konu hakkında bir yazı seri dizisi yazacağım sizlere…

Neden olmaz başlıkları:

  • Gizlilik sözleşmesi var,
  • Etik değil,
  • Amerikayı baştan keşfetmek mi?
  • Ama onların pastasından pay almak istiyoru(z)m!
  • Devlet yazılım projeleri
  • Siber güvenlik
  • Bitcoin batacak mı?

Elimden geldikçe size yukarıda ki maddeler halinde yazdıklarımı yazarak sizlerle paylaşacağım.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store