Medium opdracht #4 — Giovanni Pico della Mirandola

Pico behandeld in deze tekst zijn redenen waarom de mens het meest bewonderenswaardige schepsel is. Hij is namelijk niet tevreden met het antwoord dat andere grote geesten (uit zijn tijd)

geven op de vraag waarom de mens zo bewonderenswaardig is, zoals te zien uit het volgende citaat:

“Toen ik nadacht over de strekking van deze uitspraken, vond ik wat er zoal door velen wordt aangevoerd over de voortreffelijkheid van de menselijke natuur weinig bevredigend.”

De ratio of een gelijkenis met engelen zijn niet de redenen waarom een mens bewonderenswaardig is. Volgens Pico is het zijn eigenschap (gave) om met volledig vrijheid zijn lot te bepalen. Van God hebben we de middelen gekregen om ons eigen leven in te vullen in tegenstelling tot dieren of engelen, wiens lot vanaf de geboorte al vast ligt. De rest van de tekst heeft hij het met name over zijn liefde voor de filosofie en de staat van filosofie.

Wat Pico naar mijn interpretatie zegt, is dat de mens op zichzelf nog niet bewonderenswaardig is, maar de potentie heeft het meest bewonderenswaardige te zijn. De vrijheid die ons is gegund kunnen we namelijk ook volledig verkwisten door een leeg leven te leiden, volledig ontspoord van de Schepper of zoals Pico zegt: ‘…terwijl we in pracht en praal leven, ongemerkt op dieren en onnozel vee zijn gaan lijken’. We moeten er zaak van maken naar het hoogste te streven, iets dat bijna letterlijk opgevat mag worden. Met de vrijheid die ons geschonken is, dienen wij zo dicht mogelijk bij God te komen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.