Design Sprint je nesmysl!

Filip Franěk
Feb 27, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

Vzpomenete si na vtip o projektových manažerech? Když 1 žena porodí 1 dítě za 9 měsíců, za jak dlouho porodí 9 žen 1 dítě? Vítejte v Design Sprintu!

Poslední dobou je obrovský hype kolem Design Sprintu. Ten představili Google Ventures v jejich knize Design Sprint, která co nevidět vyjde i v češtině. S touto kuchařkou může být inovátorem každý a po hlavě se do toho také hodně nováčků vrhá.

Pro neznalé problematiky, Design Sprint je proces postavený na HCD, kdy tým účastníků projde jakýmsi Inovačním procesem a fázemi od Brainstormingu po Prototypování za 5 dní. 5 celých pracovních dní!

Image for post
Image for post
Design sprint. Zdroj

Zkusíte to?

Když si přečtete zkušenosti těch, kteří Design Sprint zkoušeli, velmi rychle si všimnete opakujícího se vzorce. Často 5 dní osekají na 2 nebo 3 dny a udělají z toho Design Ultra Sprint. Proč? Sehnat ve firmě 5–8 lidí, kteří nemají týden nic na práci, není úplně jednoduché. A pokud takové lidi seženete, tak jste ještě ve větším problému, než jste mysleli :)

We couldn’t allocate an entire 5 days to this, so we had to fit it into 3 days — for only 2 hours each day. Our head of product, an intern, 2 engineers, and an ad operations personnel joined me for this 3-day design sprint. Zdroj

AHA

How to achieve a Design sprint in three days, without users, without client and without time? Zdroj

Co s ním?

Jednotlivé fáze Design Sprintu dávají smysl, jednotlivá cvičení uvnitř také. Ovšem nedává smysl jako celek.

Jednotlivé fáze potřebují svůj čas. Potřebujete udělat opravdu dobrý research, nějakou dobu vymýšlet možná řešení, potkat se s někým mimo firmu, testovat mnoho variant …

Design Sprint je něco jako demoverze Inovačního procesu. Je to SHOW. A tak je k němu třeba přistupovat.

Definujte správně zadání. Velmi konkrétní a velmi úzké. To je naprosto klíčová část. Když špatně definujete zadání, 5 dní se v tom mácháte.

Design Sprint můžete zkusit jednorázově použít pro kick-off, nebo odšpuntování zaseklého projektu. Věřím, že Design Sprint (zase zkrácený …) může pomoci v situacích, kdy propojujete různé stakeholdery, kteří by jinak vůbec nepřišli do styku http://www.pabeni.cz/blog/zkusenosti-s-design-sprintem-v-ceskem-prostredi. Tak to namotáte na Design Sprint a jednorázově, s velkým úsilím před i po, jste schopni vyprodukovat výsledek. Proč ne.

S kým?

Pro “Design Sprint styl práce” byste potřebovali dedikovaný tým lidí, kteří budou full-time pracovat jen v Design Sprintech. Ještě jsem nepotkal firmu, kde by se to takto dalo realizovat.

Dáte si velmi specificky definovaný, malý problém, strávíte na něm 5 dní. Tím jste však neskončili. Potřebujete jet znovu. A znovu. A +5 dní a +5 dní …

Pro inovace potřebujete lidi z firmy, protože mají hlubokou znalost tématu, přehled o operations, znají firmu, produkty, zákazníky, odběratele, dodavatele, technická řešení ve firmě atd. Tito lidé mají ale svůj day-job, ve kterém mají svá KPI, úkoly, a nadřízené.

Potřebujete lidi, kteří dokážou dedikovat čas na inovace. Ne však v pěti-denkách, ale průběžně.

Design Sprint není dlouhodobě udržitelný způsob práce pro 99% firem.

No a co jako?

Jasně, dejte si Design Sprint jednou. Vyzkoušejte si to. Ale nepropadněte hypu! Chcete-li dlouhodobě produkovat výsledky a neznechutit tým, zkuste se znovu zamyslet nad „vodopádovým“ modelem inovací. V rámci jednotlivých fází zkoušejte, pivotujte, iterujte a používejte prvky z Design Sprintu. Jděte postupně. Dejte tomu čas.

Neskákejte do vlaku, aniž byste se pořádně podívali, kam jede. Za 5 dní vždycky někam dojedete, o tom žádná …

Chcete-li produkovat něco smysluplného a dlouhodobě, chce to čas.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store