Image for post
Image for post

V průběhu života se neustále učíme nové věci. Od útlého věku začínáme poznávat svět. Jako malí jsme neuvěřitelně zvídaví, do všeho zapálení a schopní vstřebávat obrovské množství informací. Pokroky a zlepšení jsou vidět každý den. A co je hlavní — baví nás to.

Vstupem na základní školu se styl učení mění. Jsme usazeni do lavic a pan nebo paní učitelka nás začínají učit číst, psát a počítat. …

About

Filip Oborník

Student, programmer. I am passionate about science and world around me. I also love traveling. https://filipobornik.cz/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store