Japon Line Pay ve Çinli WeChat Pay işbirliğine gittiler

Fintech Türkiye

Japonya merkezli mobil para transferi ve ödeme hizmeti Line Pay, yapısına Çinli WeChat Pay’i entegre ederek Japonya’yı ziyaret eden Çinli turist kitlesine dokunabilmeyi amaçlıyor. İki şirket arasında varılan anlaşmayla, Japonya’yı ziyaret eden turistler Line Pay ile ödemeyi kabul eden işletmelerde WeChat Pay uygulaması aracılığıyla ödeme yapabilecekler. Kullanıcıların bunun için işletmedeki QR kodu WeChat Pay uygulamasına okutmaları yeterli olacak. Son olarak iki şirket arasındaki işbirliğinin tek taraflı olduğunu yani Line Pay uygulamasının Çin’deki WeChat Pay’i destekleyen ödeme noktalarında kullanılamayacağını belirtelim.

Haberin tamamı için: diji.fi/isbirligi

Fintech Türkiye

Written by

Türkiye #fintech sektöründen öne çıkan gelişmeler ve son haberler.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade