Her Gün 50 Kelime

Fırat Demirel
Jan 12, 2016 · 1 min read

2015 yılı hedeflerim konusunda bir (kaç) yazı borcum olduğunu biliyorum ama bu yazının konusu o değil. Bu yazı yeni bir hedefle ilgili.

Başlıktan da anlayacağınız üzere bundan sonra bloguma her gün (en az) 50 kelimelik bir şeyler yazmaya çalışacağım.

Aslında yazıya 100 kelime hedefiyle başlamıştım ama uzadıkça uzadı ve Barış Özcan’ın Zinciri Kırma yazısındaki 2. kuralı uygulamaya kadar verdim. Az olsun ama sürekli olsun.:)

Not: Bu yazının tamamı 65 kelime.

Originally published at firatdemirel.com on January 12, 2016.

Fırat Demirel

Written by

Yazar, Araştırmacı, Mühendis. #teknoloji #girişimcilik #kitap / Bilim Tarihi ve Felsefesi YL öğrencisi.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade