Kendime Not: Çeneni Kapalı Tut.
Kemal
344

Kuru eleştiri ve çekiştirmenin kimseye bir hayrını görmedim ve uzaklaşmaya çalışıyorum. Bu yazı da yeni teşvik oldu. Diğer yandan kendi çenemizi kapatmak bile yetmiyor artık. Her gün başkalarını da susturmaya çalışıyorum ki kafam rahatlasın. Bir süre sonra sizden ‘susturucu’ diye bahsedebilirler ama bunu yapanların sayısı artarsa dünya daha güzel bir yer olabilir. ☺

+ Müslümanlar için dedikodu ve boş konuşma hususunda ciddi öğretiler var ama kimin umrunda…

"Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun." Hz. Muhammed (sav) . [Tirmizî, Kıyamet 51, (2502).]

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.