Gyproc, Stockholm, 2017–06–13

Den fjärde träffen var en direkt fortsättning på den påbörjade materialresan genom byggprocessen. Temat för dagen var ett studiebesök hos Gyproc i Bålsta, där vi under några intensiva timmar fick möjlighet att fördjupa oss i hur gipsskivor produceras, hur råvaran ankommer till produktionsplatsen och hur färdiga gipsskivor lämnar fabriken.

Det var en något decimerad skara som anslöt till Gyproc, men vi som var där fick en mycket intressant och givande inblick i gipsproduktion.

Lärdomar från studiebesöket

Deltagarna fick en guidad tur av gipsproduktionen i Bålsta och fick följa flödet från intag av råvara till i princip färdig gipsskiva.

Jungfrulig råvara…


Suez återvinningsanläggning i Kovik, Stockholm. 2017–05–02

Temat för dagen var att starta materialresan, då vi under flera träffar kommer att följa gipsets väg genom byggprocessen. Temat beslutades gemensamt av gruppen under den andra träffen med Living Lab. Det deltagande återvinningsföretaget, SUEZ, föreslog gips/gipsskivor som ett lämpligt material att följa, då det är ett vanligt byggmaterial med en hög potential för återvinning.

Lärdomar från studiebesöket

Deltagarna fick en guidad tur av återvinningsanläggningen i Kovik. Anläggningen drivs i privat regi och riktar sig till både privatpersoner och företagskunder.

Utsorterat gips lämnas på avsedd plats på anläggningen, där det rensas maskinellt från andra material som inte…


SP/RISE, Göteborg 1 februari 2017

Temat för dagen var “ Framtidens Loggbok — vilken typ av information bör den innehålla och hur ska den användas för att fungera som ett användbart verktyg för att öka cirkulära materialflöden i byggsektorn?”

Efter att ha lyssnat på en presentation från BAMB-projektet (buildings as material banks) så verkade alla överens om att de ”materials passports” som utvecklas där skulle vara bra att ha i en framtida loggbok för att veta mer om de material som ingår i en byggnad.

Överlag var standardisering av information kring materialinnehåll och materialegenskaper efterfrågat. Här uppstod också frågor om…


Floda 28 oktober 2016

1. Introduktion presentation om industriell symbios och cirkulär ekonomi?

I dagens linjära ekonomiska system utnyttjar vi mer än 1,5 gånger jordens årliga resurser.

• Ca 70 % av allt avfall skapas innan det når konsumenten

• Upp till 99 procent av en byggnad kan på något sätt återanvändas

• I EU återvinns bara 20–30 procent, och konstruktions- och rivningsindustrin står för en tredjedel av allt avfall som produceras i EU.

• Cirkulär ekonomi kan ge Sverige 100 000 nya jobb, 3 % BNP ökning och 70 % CO2-minskning.

Linjär ekonomi


Nedan redovisas syftet och målgrupp samt resultat och erfarenheter från vårt Living Lab.

För mer info om Fissac Living Lab se nedan eller besök www.fissacproject.eu

Första Living Lab träffen

Andra Living Lab träffen

Tredje Living Lab träffen

Fjärde Living Lab träffen

Bakgrund & syfte

CIRKULÄR EKONOMI
En cirkulär ekonomi är återuppbyggande ”by design” och syftar till att hela tiden hålla produkter, komponenter och material på sin högsta möjliga nytto-och värdenivå. Det ger flera värdeskapande mekanismer, frikopplade från konsumtion av ändliga resurser. I en sann cirkulär ekonomi flödar tekniska och biologiska material genom kontinuerliga ”värdecykeln”.

INDUSTRIELL SYMBIOS
Industriell symbios är en parallell till naturens biologiska symbioser där två eller flera arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt…

FISSAC Living Lab Sweden

Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended Construction Value Chain

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store