Zamanında konuyla ilgili şöyle bir şeyler yazmıştım: http://opereysin.com/arastirma/1072-ve-isareti…
İbrahim Sarbay
21

Çok iyi. Benim değinmediğim bir çok güzel nokta var. Birbirini tamamlar nitelikte iki yazı olmuş.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.