การใช้ Arduino เปิดปิดประตูด้วย Bluetooth (P4)

จากเนื่องจากตอนที่แล้วที่แล้ว เราได้ทิ้งท้ายโดยทดลองสั่งให้ Arduino เปิด-ปิด ประตูด้วย servo

ในครั้งนี้เราจะมาลองต่อยอด โดยการสั่งงาน Arduino ด้วยสัญญาณ Bluetooth กัน

อุปกรณ์ใหม่ที่จะต้องใช้ได้แก่

HC‐05 Module

คือโมดูล Bluetooth ทีรับส่งข้อมูลแบบ Serial ﴾Tx Rx﴿ สามารถต่อเข้ากับ Arduino โดยตรงได้

โดย Tx เป็นเหมือน pin ทีส่งข้อมูลออก Rx เป็น pin รับข้อมูล สําหรับการตังค่าสามารถดูได้จาก Link โดย เราสามารถเขียนโปรแกรมทดสอบได้ง่ายๆ โดยทดลองปิดเปิดหลอดไฟ ด้วยโค๊ดต่อไปนี้


void setup(){    
Serial.begin(9600);
}
void loop(){     
if(Serial.available())
{
if(Serial.read() == 'r')
{
digitalWrite(13,HIGH);
}
else{
digitalWrite(13,LOW);
}
}
}

ด้วยโค๊ดนี้ เมือส่ง r ไป arduino ก็จะ เปิดไฟ และเมื่อส่ง ตัวอักษรอื่นไป Arduino ก็จะปิดไฟแทนแต่ก่อนอื่นเราต้องเชื่อมต่อ HC-05 กับ Arduino กันก่อน

การนํา Servo และ HC‐05 มาใช้ร่วมกัน

เราสามารถติดตั้ง HC-05 ได้โดยการต่อกันโดยตรงคู่กับ servo ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง

จากนั้นจึงเลือก port ทีเชื่อมต่อกับ arduino

และคลิกที Serial Monitor พิมพ์ข้อความแล้วกด Send เราก็จะสามารถ ส่งข้อมูลไปหา Arduino ได้โดยตรง

จากตัวอย่าง Code ของบทความทีแล้ว

#include <Servo.h> 
Servo myservo;
int pos = 0;

void setup() {
myservo.attach(9); // ต่อ servo ที่ pin หมายเลข 9
}
void loop(){    
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
myservo.write(pos);
delay(15);
}
for (pos = 180; pos >= 0; pos ‐= 1){
myservo.write(pos);
delay(15);
}
}

ให้เรานํามาปรับแต่งโดยเพิมการอ่านค่าจาก Serial เข้าไป ตามด้านล่างนี้

#include <Servo.h> 
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup() {    
myservo.attach(9);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {  
if(Serial.available()){
if(Serial.read() == 'r'){
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1){
myservo.write(pos);
delay(15);
}
}

else if (Serial.read() == 't'){
for (pos = 180; pos >= 0; pos ‐= 1){
myservo.write(pos);
delay(15);
}
}
}
}

โดยเพียงเท่านี เราก็สามารถสั่ง ล็อคและปลดล็อคได้จาก Arduino แล้ว


การเชื̘อมต่อกับมือถือ

HC‐10 สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้กับทั้ง Android และ Iphone แต่ในที่นี้ เราจะยกตัวอย่างโดยการเชื่อมต่อกับ Android

ให้โหลดแอพ Bluetooth Terminal มาจาก Playstore หน้าของแอพ จะเป็นอย่างตามภาพ

เชือมต่อกับ Arduino พิมพ์ข้อความและกด Send ได้เลย จะสามารถสั่งงานโดยใช้ Bluetooth ได้แล้ว

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำ Arduino ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บอร์ดตัวนี้ยังทำอะไรได้หลายอย่างอีกมากมาย แต่ ณ ตอนนี้ยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติมตามบล้อกของพวกเรา

ขอบคุณครับ