รู้จักกับ Arduino (P1)

ก่อนอื่น หากไม่รู้จัก Microcontroller

มันก็คืออุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ที่รวมส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน สามารถนำมาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานตามที่ต้องการได้

Arduino ก็คือ Microcontroller ยอดนิยมรุ่นหนึ่ง มีหลายหน้าตาหลากโมเดล มีจุดเด่นคือใช้งานได้ง่าย ราคาไม่ จึงเหมาะกับการเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับบอร์ด AVR อีกทั้ง software และ hardware ยังเป็น open-source จึงสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ดัดแปลงและแบ่งปันความรู้กันเองระหว่างผู้พัฒนาได้

ทำไมถึงใช้ Arduino ?

  • Arduino ได้เปรียบในเรื่องของขนาดที่เรียกได้วา่คอ่ยข้างเล็ก และ ก็เลยทำให้มันใช้ไฟน้อย สามารถทำงานที่วนเป็น loop ด้อยา่งรวดเร็ว
  • Arduino มีพอร์ต I/O ให้ใช้หลายพอร์ต และที่สำคัญมีพอร์ตที่เป็น analog และ พอร์ตที่เป็น PWM
  • ภาษาของ Arduino นนั้งา่ยและสามารถทา ความเข้าใจได้ไมย่าก
  • Arduino แบ่งออกเป็นหลายๆรุ่น ซึ่งแตล่ะรุ่นก็จะมีความสามารถในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป ส่วนรุ่นที่นิยมใช้มากที่สดุ คือ Arduino UNO หน้าตาตามภาพ

นอกจากนี้ ยังมีรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจ ซึ่งก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น

Arduino MEGA

มีประสิทธิภาพในการประมวลผลในระบบ 32 บิต และด้วย พอร์ต I/O ทมี่ีมากกวา่ UNO หลายเทา่

Arduino NANO

ได้เปรียบในเรื่องของขนาด ที่เล็ก สามารถวางบน Bread board ได้

นอกจากนี้ยังมี Arduino อีกหลายๆรุ่นที่น่าสนใจ ตามตารางนี้

ไมโครบอร์ดเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพื่อพัฒนาและนำไปใช้ได้หลากหลายแบบมาก

— — — — — — — — — — — — —

Arduino สามารถนำไปต่อยอดในโปรเจคต่างๆได้มากมาย ตัวอย่างเช่น

— — — — — — — — — — — — —

หน้าตาของบอร์ดอาจจะแตกต่างไปตามรุ่น แต่โดยรวมแล้วจะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้

ถึงแม้ว่าบอร์ดจะมีขนาดประมาณเท่าฝ่ามือ โฉมหน้าที่แท้จริงของ Arduino คือ IC เล็กๆเพียงตัวเดียว

Atmega328

หากเรา burn bootloader ลงไปบน IC ตวันี้ ก็จะทำงานเป็น Arduino ได้เลย ซึ่งความสามารถเหมือนกับ Arduino UNO

ในการ burn bootloader และ การเขียนโปรแกรมลงไปนี้้น เราสามารถทำได้ผา่น USBASP หรือจะใช้ Arduino UNO ก็ได้

การเขียนโปรแกรมลงบน Arduino ทำได้โดยใช้ภาษา C ผ่าน ArduinoIDE ซึ่งจะยก ตัวอย่างในอาทิตย์ต่อไป …

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.