طبیعت آخوندی اکبر گنجی

آقای اکبر گنجی لطف کرده اند و در مقاله خود که تحت عنوان ؛ چرا باید با حکم اعدام محمد علی طاهری مخالفت کرد؟” در تاریخ هفتم شهریور 1396 در رادیو فردا منتشر کردند از حقوق بشر و حقوق شهروندی هموطنان عزیزم در ایران دفاع کرده اند. ایشان بهانه نوشتن این مقاله را به پای حکم اعدام جناب محمد علی طاهری گذاشته اند و خود را موظف دانسته اند که از حق ایشان دفاع کنند. البته این فقط ظاهر مطلب است و اگر خواننده با چشم بصیرت این مقاله را بخواند کاملا به طبع آخوندی ایشان پی می برد. جناب گنجی با لباس میش وارد صحنه میشوند و برای انسانی چون آقای محمد علی طاهری که بسیاری از ایرانیان ایشان را انسانی روحانی می دانند، اشک تمساح می ریزند و سپس در ادامه به اصطلاح دفاعیه شان برای آقای طاهری به این مطلب اشاره میکنند که “دین سازی و فرقه سازی هم جزیی از حقوق بشر و حق آزادی بیان است. دین‌ها و فرقه‌های مذهبی تازه اختراع و ساخته خواهند شد. هیچ رژیم سیاسی ای حتی با سرکوب شدید- نمی تواند مانع این امر شود.”

چطور شد؟ اینچنین بنظر می رسد که جناب گنجی بغتتا لباس میش را از تن کنده و طبیعت شیعی خود را باز یافته و شروع به دریدن جناب محمد علی طاهری کردند. البته گستاخی آخوندی ایشان بدین جا ختم نمی شود. ایشان بلافاصله دندانها را دوباره تیز کرده و به دریدن دیانت بهائی و جامعه بهائی نموده. گویا ایشان فرصتی مغتنم یافته است و چون قلم را در دست دارد یکباره می خواهد سفره متعصب دلش را که سالهاست به اسم مخالفت با جمهوری اسلامی بسته بوده، باز کرده و عقده های آخوندی اش را که سالهاست کم و بیش پنهان نگاه داشته بود بیرون بریزد. البته از روند نگارش ایشان کاملا مشهود است که نمک پرورده یکی از علمای عظام است چرا که علم مغلطه و سفسطه در نگارش را بخوبی آموخته و میداند که چگونه خواننده را با داستان سازی بدنبال خود به قهقرای افکار متعصب و جاهلانه خود ببرد همانگونه که اجدادش پا منبری ها را با بغض و تنفر بر علیه بابیان و بهائیان می شوراندند و در سالهای آخر حکومت قاجار بیش از بیست هزار نفر از آنان را به هر وسیله ممکنه بقتل رساندند، اموالشان را تاراج کردند و زمین هایشان را مصادره نمودند.

عزیز برادر، جناب گنجی شما هم که همان اعمال شنیعه و خبیث آبا و اجداد ت و اربابانت در ایران را تکرار میکنید. چطور است که شما را مخالف جمهوری اسلامی می دانند؟ این “ملایان معجزه” بقول خودتان 154 سال است که بندرگاه حضرت پروردگار دعای عاجزانه میکنند که بلکه معجزه ای کند و ایشان را از شر بهائیان خلاص کند و همانگونه که اذعان کردید هنوز موفق نبوده و هرگز نخواهند بود چرا که مقابله با امر الهی جز خجالت و سرافکندگی ارمغان دیگری برایشان و برای شما به همراه نخواهد آورد. فتفکروا یا اولی الابصار.

لینک مقاله ایشان: https://www.radiofarda.com/a/why-we-should-oppose-execution-sentence-taheri/28703108.html

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.