Yun Fong
Yun Fong
Nov 18 · 1 min read

不一定,有律師提出,如果是理大學生滯留校內,又搜不到gear,冇證據證明佢有參與的話,未必告得入(畢竟兵荒馬亂警方叫我走都未必走到)。如果你唔係理大學生,又冇「合理」理由留喺理大,就難打得多。

    Yun Fong

    Written by

    Yun Fong

    Book Addicts, Piscean science kid, Asperger School librarian with a blog “Daily Fongyun”, author of 《吹水無邊﹕一個教師的閱讀與教學自白》, former CUSU law draftsman