เชียร์ให้เขียนบ่อยๆ ครับ จะติดตามอ่าน
ธงชัย โรจน์กังสดาล
11

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ☺ ส่วนหนึ่งหนูได้แรงบันดาลใจจากโพสต์ของอ.ค่ะ อยากฝึกทักษะด้านการเขียนบ้าง เพราะปกติเป็นคนอธิบายได้ไม่เก่งเท่าไร โดยเฉพาะเรื่องของตัวเอง 555 (นึกถึงตอนเขียนอัตชีวประวัติตนเองเลยค่ะ) ช่วงนี้ก็ตามอ่าน medium อาจารย์เช่นกันค่ะ ได้เกร็ดความรู้ดี นึกถึงตอนเรียนคลาสอ.เลย

Like what you read? Give Kamolphan Lewprasert a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.