Image for post
Image for post
Photo by Japheth Mast on Unsplash

Sport dziecięcy i młodzieżowy oraz kwestia osiągania wyników sportowych to niekończąca się dyskusja, która, z tego co zauważyłem, zbyt często niesie ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny. Skupmy się zatem na konkretach i zastanówmy czemu ta rywalizacja ma służyć i jak może nam pomóc w edukacji młodych sportowców.

Jako Football World wyszliśmy z założenia, by traktować rywalizację jako jedno z narzędzi służących do rozwoju zawodników. Podobnie jak rodzaj komunikacji, dobór formy ćwiczenia, struktura treningu itd. rywalizacja sama w sobie jest naturalnym i neutralnym zjawiskiem. Weźmy na przykład inne narzędzie niezwiązane totalnie z piłką nożna, siekierę. Czy siekiera sama w sobie jest dobra czy zła? …

About

Football World blog

Razem możemy więcej — pomagamy klubom i zawodnikom sięgać coraz dalej. Tutaj dzielimy się wiedzą i przedstawiamy naszą wizję futbolu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store