كانال هاى كاربردى رشته مهندسى صنايع غذايى (بخش دوم)

در بخش اول ، به معرفى تعدادى از كانال ها پرداختيم و در ادامه نيز قصد به معرفى تعدادى ديگر داريم

٦) كانال "مهندسين صنايع غذايى"

نمونه اى از پست هاى اين كانال

همان طور كه در تصوير بالا مشاهده مى كنيد ، اين كانال پر از جزوات مهم اعم ار درسى و آزمايشگاهى رو در بر گرفته است


براى دسترسى به اين كانال، بر روى كلمه لينك كليك كنيد

٧) كانال "كميته تحقيقات دانشجويى"

نمونه اى از پست هاى اين كانال

🔵 رنگ رسوبات ترکیبات آلی


براى دسترسى به اين كانال ، بر روي كلمه لينك كليك كنيد.

٨) گروه "مهندسى صنايع غذايى"

یه گروه براى بحث علمی تشكيل شده که مربوط به صنایع غذایی بوده و از تمامى استان ها هستند و کلی مقاله و مطالب علمی به اشتراک می گذارند

براى ورود به گروه ، بر روى كلمه لينك ، كليك كنيد


نويسنده و تنظيم كننده : فرزاد يزدى

معرفى كانال ها و گروه مربوطه : سركار خانم سليم عينى

دسترسى به تلگرام ->

Https://telegram.me/Uni_News_94

Like what you read? Give Farzad Yazdi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.