Ek okkupeer menigde spasies as myself
Ek sit op die stoel
Drink die wyn
En hanteer die eetgerei

Ek praat, dink en lag
Jy kan interaksie van my verwag

Aangename kennis, mede-mens
Ek is tog soos jy
’n Spring-gety

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.