’n Afrikaner-nasionalis gedig

Jy is die perd en jou siel is die ruiter
Die water val in die patroon van die wind
Ons almal soek ’n druppel en kry ’n paar
Soms steek die son, soms vloed die vlaktes

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.