Ons vra vir Wi-Fi in die Oos-Kaap,
hulle laat weet daar is nie water in die krane nie
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Francois Lion-Cachet’s story.