Wil jy meer hê as my agtertand, linkerhand en gesonde verstand
Wil jy hê ek moet amen op elke trant
Soek jy my danigheid toe en nou
Omgevou in tradisie en voorbehoud
Liewe jy, ek het onsinnige nuus vir nou, jy sal maar moet vasklou
Dié rede preek, dié dominee is gekleed
Sterkte met hierdie woorde, hulle is als behalwe wreed

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.