วันนี่จะมารีวิว (วิธีถ่าย Portrait Rim Light) ฉบับย้อ

Rim Light :

คือแสงที่เกาะตามตัวแบบ เช่น ผมที่เห็นได้ชัดสุด

Rim Light ถ่ายยังไง? :

วิธีถ่ายคือถ่ายย้อนแสง ให้แบบหันหลังให้ดวงอาทิต ให้แสงสาดแรงๆมาที่ตัวแบบ (ถ่าถ่ายย้อนแสง หน้าของแบบต้องสว่างพอดี ถ้าหน้ามืดใช้ไม่ได้น่ะ) ขึ้นอยู่กับฝีมือคนถ่าย

ช่วงเวลาถ่าย Rim Right :

ช่วงบ่าย 15:00 – 18:00

เช้า 6:00 – 9:00

(แล้วแต่ฤดู)

ถ้า 10:00 – 14:00 ถ่ายไม่ได้นะเพราะพระอาทิตจะอยู่บนหัว เราต้องการแสงที่เข้าจากด้านข้าง

copyright | frank.cup

Like what you read? Give Channarong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.