Frank Robberechts

Ik werk sinds 2004 als presentator en acteur. Over taal en communicatie. Over de schoonheid van gesprekken. Over mensen. www.gentlefrank.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store