An open letter to Prime Minister Joseph Muscat — You had a unique opportunity. You squandered it
brincs
8912

L aktar ta korruzjoni li huwma zgur u vera huma TAL LOVENBROW, Il PALAZZ TA BEPPE, il CAPITAL ONE, IL PAJNTA FUQ L ODZ U TAD DB habieb dawn zgur u hadt ma irrezenja u lanqas il kap tiehekk magejil lil hadt jirtezenja.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.