Sign in

Rosa Luxemburg.

‘Iedere mens is weer de eerste mens’, zo opent Gustaaf Peek zijn pamflet Verzet! Pleidooi voor communisme. ‘Er is nog tijd. Er is alle tijd.’ In amper zeventig pagina’s, en in een stijl die haast amechtig probeert naar die tijd toe te schrijven, pleit Gustaaf Peek in Verzet! Pleidooi voor communisme voor een rehabilitatie van het communistische gedachtegoed. De ontwikkeling van Peek kwam voor mij niet helemaal als een verrassing, nadat hij eerder in De Groene Amsterdammer enige jaren geleden zijn ommekeer van gezapig liberalisme naar een strijdbaar links denken verkondigde, maar van een Nederlandse schrijver komt deze liefdesverklaring —…

Frank Keizer

Dichter en essayist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store