OPEN S01E12 — Team Human live on stage

Frank Meeuwsen
Sep 19 · 2 min read

‘Aaarrrrr Maties! (Talk Like A Pirate Day!) Alle boekaniers, vrijbuiters en matrozen, pak je floret en volg mij naar het benedendeks voor een nieuwe OPEN nieuwsbrief!

Komende zaterdag houdt auteur Douglas Rushkoff in Tivoli Vredenburg te Utrecht de lezing “How to stay human in the digital age”. In zijn laatste boek Team Human geeft Rushkoff aan de hand van 100 stellingen een schets van het digitale landschap, hoe dit ons menselijk handelen beïnvloedt, ons zelfs isoleert en uit elkaar drijft. Zijn lezing komende zaterdag zal uiteraard veel raakvlakken hebben. Met een oproep on vooral te kiezen voor Team Human, voor de menselijke maat, voor het elkaar te ontmoeten en samen een menselijk alternatief voor de huidige digitale samenleving te bouwen.

Ik ben komende zaterdag bij de lezing aanwezig. Kom je ook? We kunnen naderhand onder het genot van een Utregs biertje verder napraten. Er zijn nog kaarten beschikbaar a € 12,50.

En kun je komende zaterdag niet, op 28 en 29 september vindt de tweede IndieWebCamp plaats in Amsterdam. Op zaterdag kun je meepraten, denken en doen over een meer open en decentraal web!


Check in elk geval dit artikel! 👇

Net.Art Now.Web — CogDogBlogcogdogblog.com

Een fantastische lofrede aan het project The History of The Web met extra aandacht voor Net.Art, kunst die zijn ontstaan en groei kent op het web. Zonder commerciële bijbedoelingen, zonder clickbait en psychosociale algoritmes. De enige algoritmes in Net.Art zijn er om de kunst te maken. Met aandacht voor de huidige bronnen van online kunst zoal CodePen en Glitch. Een aanrader!

“We forget that sometimes, but the web’s superpower is connection.”

Platforms, archieven en bloggen

✊ Maloki is de voormalige project/community manager van het Mastodon project. Zij legt in heldere bewoordingen uit waarom het extreem-rechtse Gab Network zeker niet de grootste Mastodon instantie is en hoe het netwerk-effect van Mastodon voor een betere en meer effectieve blokkade zorgt van de Gab-haatzaaierij — On Mastodon and Nazis

🌍 Ancilla van de Leest vertelt uit eigen ervaring waarom je nooit je kunst exclusief op een sociale silo als Instagram of Youtube moet plaatsen. Zorg voor je eigen domein, zorg voor je eigen moederschip! — Don’t let your livelihood depend on a platform. It WILL kill you.

🗄️ Ik archiveer al een paar jaar al mijn tweets op mijn eigen domein, Zach Leatherman gaat nog een stap verder en ontsluit ze op zijn eigen domein én maakt er allerlei dwarsverbanden in. Fascinerend! — I’m Taking Ownership of My Tweets

📝 Elja Daae is weer dagelijks aan het bloggen en I ❤️ it! Net als Ben Werdmüller zegt, I need more blogs!

Blog on!

PS: Heb jij een idee hoe ik meer mensen kan bereiken met mijn nieuwsbrief? Waar vind ik meer abonnees? Laat het me weten! Ken je iemand die deze onderwerpen interessant vindt? Stuur deze nieuwsbrief door!

This spirit of the past web is not dead, it’s in all kinds of quiet corners of the web where people are making stuff for the sake of making it.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade