Kunnen we ons nog atheïsten noemen?
Christophe Herreman
11

Natuurlijk moeten een onderscheid maken tussen niet-gelovigen en anti-religieuzen. Wat een onzin. Ik zal mij in een gesprek nooit inhouden om duidelijk te maken dat ik niet gelovig ben en durf geloof gerust bekritiseren, maar ik ben verre van anti-religieus. Een klein stukje in mij benijd zelfs de gelovige mens. Het moet toch makkelijk en geruststellend zijn te weten dat je geliefden je na de dood opwachten of dat alles past in het ‘plan van god’. Vreemd artikel. En als je twijfelt aan je eigen overtuiging als atheïst, zoek dan eens ‘the spectrum of theistic probability’ op. Ik vond het redelijk makkelijk mezelf te plaatsen op deze schaal en maakte mij zelfzekerder in mijn eigen mening.

Like what you read? Give Frauke Devriendt a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.