Bollen är i rullning

Det känns som en förmån att få delta i Berättelsemaskinen, både utifrån projekts målsättning och möjligheten att arbeta med parterna i projektet. Jag tänkte att det kan vara på sin plats att presentera vilka vi är i projektet.
 
 Jag heter Fredrik Åkerlind och jobbar på Pedagogiskt Centrum, som är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund. Vi har under många år arbetat med spel och lärande inom skola. Utgångspunkten är att spel och upplevelser väcker elevernas engagemang och delaktighet, där spelen blir en plattform för diskussion, reflektion och lärande. Om du är intresserade av våra pedagogiska spel hittar du dem kostnadsfritt i Speldatabasen<http://www.grspeldatabas.se>.
 
 I detta projekt utforskar vi nya möjligheter kring spel och lärande och hur vi kan skapa fler spännande miljöer för elevers lärande. Jag ser särskilt fram emot att få vara med och utveckla en redan färdig och prövad produkt, så att den omformas till en ny skepnad, vilket skapar nya spännande möjligheter för våra skolor. Vi kommer att lära oss mycket och samtidigt ökar vi möjligheten för fler elever att ta del av spelet och upplevelsen Luttrad av eld. Så nu är bollen i rullning.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.