ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น

เทศกาลกินเจเลยหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่าน ซึ่งคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเทศกาลนี้ เพราะ

ปกสีเหลือง

หน้าปกมีภาษาจีน

และมีเรื่องของ อี๊

ความทรงจำอยู่ที่ไหน ความคิดถึงอยู่ที่นั่น เป็นเหมือนภาคขยายเรื่องราวที่พูดถึงอี๊ในบางเรื่องของเล่มแรก (เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว) มาขยายเป็นเป็นเรื่องราวสั้นๆ 25 เรื่อง

มาตรฐานจิราเบลสำหรับเราแล้วเค้ายังคงรักษามาตรฐานไว้เหมือนเดิม งานเขียนสั้นๆ ของเขาเหมือนจัดเรียงไว้แล้วว่านี่คือขนาดที่พออิ่ม งานของเขาไม่ได้เหมาะแก่การอ่านรวดเดียว แต่มันคือการที่เราค่อยๆ อ่านเรื่องราววันละเรื่องสองเรื่อง ก็เพียงพอต่อแล้วในแต่ละวัน

เราแอบรู้สึกว่าในมุมของตัวหนังสืออบอุ่นของเขา มันซ่อนความกวนตีนไว้อยู่ ไม่รู้ทำไม แต่คิดว่าอยากลองอ่านสำนวนกวนตีนของเขาบ้าง

Like what you read? Give Freeclub a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.