Про релігію

Прикривати ненависть Біблією
Турботою про чужих дітей
Ховати зневагу до людей
Так зручно, так надійно
Коли істина єдина вірна
В голові, що повна павутиння.

Like what you read? Give Roman Hultso a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.