Lite gjennomtenkte (design)prosesser kan ikke bare lede til gjennomsiktige fotballshortser, men kan også avgjøre om du blir alvorlig skadet i en bilulykke eller ikke, hvor mye foreldrepermisjon du tar ut, eller hvor bra du kan spille piano.

Vi støtter Plan International sin kampanje “Girls first”. Der belyser de hvordan vår verden er designet for menn. Visste du for eksempel at kvinner har 47% større sannsynlighet for å bli alvorlig skadet i en trafikkulykke enn menn? …

On the 25th of October Aleksandra and Frida attended Samfunnskonferansen (The Conference of Our Society) arranged by Norconsult at the cultural center in Bærum. They were on the team that represented young architects and designers. Together they presented their visions for the future cities.

Our future vision

When we talk about the future vision it often tend to be about the importance of digitalicing and sometimes only that. But we are not supposed to live in a information cloud — are we? As architects and designers are have a interest of the physical world.

Image for post
Image for post

Illustration of Karl Johan

We have been hung up on technology earlier in the history. Just look at the plans for Karl Johan where we wanted to build highways in front of the royal palace. This was considered smart in the 50’s, but seems like madness today. We based the optimism of technologies of today and started planning from this, and not from the humans needs in the city. Technology will someday expire, but the humans will not. Technology is supposed to be a tool, not a goal of its own. …

Frida Støvern

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store