52SE: Bruligis kaj Rompita
Zach
1

Mi ĉiam iras ien je biciklo, kiel ĉiuj tie ĉi en la Danio. Laŭ mi, bicikli estas la plej bona sporto vi povas fari ĉiutage: bondormi, malstreĉi,… Nia problemo tie ĉi estas la konstanta vento kio ĉiutage blovas. Tio malfaciligas la bicikladon.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.