Honor thy Father

Makikita sa palabas na ito na binibidahan ni John Lloyd Cruz (Edgar) at Meryll Soriano (Kaye) ang pagsasakripisyo para sa pamilya na kahit anong mangyari, Isinaaalang alang pa rin natin ang kapakanan ng ating mga minamahal. Makikita rin dito ang matinding pananampalataya ng mga pilipino sa poong Maykapal. Ngunit para saakin, hindi sapat ang pananampalataya upang mabuhay tayo dito sa ating mundong ginagalawan. Kailangan nating kumilos upang umahon at maitaguyod ang ating sarili at buong pamilya. Si Edgar, na isang ama na muntik ng gumawa ng masama dahil sa pagkadesperadong maibalik ang perang nanakaw ng kanyang byenan na sangkot pala sa isang Ponzi Scheme. Tinangay nito ang mga perang nakolekta mula sa mga nauto nilang mga tao kasama na ang mga kapatid sa pananampalataya ni Kaye na kanyang hinikayat na mag invest sa kanyang ama. Sa pangkalahatan, ang palabas na ito ay tunay ngang napakaganda sapagkat dito ay makikita ang realidad.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.