แก้ปัญหา WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! ฉบับเร่งรัด

บ่อยครั้งที่มีการเปลี่ยนเครื่อง Server แล้วใช้ IP Address เดิม หากใครที่ใช้ ssh บ่อย ๆ มักจะเจอปัญหาก็จะพอแก้ไขปัญหาได้ แต่หากเป็นมือใหม่หากเจอปัญหาว่า ssh ไป Server แล้วระบบไม่สามารถ shell ไปได้พร้อมทั้งเจอข้อความข้อผิดพลาดประมาณนี้

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
 Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
 It is also possible that a host key has just been changed.
 The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is

ก็จะสงสัยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น ไม่ต้องตกใจครับปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก ssh รับรู้ว่า ssh key ที่บันทึกไว้ที่เครื่องไม่ตรงกับ Server ที่เราจะ shell ไป การแก้ปัญหาคือเราต้องเข้าไปลบ ssh key เดิมออกก่อนที่ไฟล์ .ssh/known_hosts ซึ่งอาจผ่าน nano หรือ vim ก็แล้วแต่ถนัด แต่มีอีกวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับ นี่เลยครับ (อย่างลืมเปลี่ยนไอพีล่ะ)

ssh-keygen -R 10.101.108.101

Like this:

Like Loading…

Related


Originally published at frogconn.wordpress.com on August 25, 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.