Frulunds Have

Frulund
Frulund
Jul 8, 2017 · 1 min read

Nyseroden står i blomst nu. Den vil blomstre i mange måneder fremover.
Har du lyst til at få frø fra denne smukke plante, skal du bare skrive til mig, så sender jeg dig nogle til sommer.

Frulund

Written by

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

25K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade