Frulunds Have

Nyseroden står i blomst nu. Den vil blomstre i mange måneder fremover.
 Har du lyst til at få frø fra denne smukke plante, skal du bare skrive til mig, så sender jeg dig nogle til sommer.

Like what you read? Give Frulund a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.