Frulunds nytårsbuket

Frulund
Frulund
Dec 30, 2007 · 1 min read

I år skal jeg ud nytårsaften, og selvfølgelig skal værtinden have en buket blomster. Jeg valgte at købe 4 forskellige slags blomster i bundter, som jeg så selv har bundet til buketter. Jeg er ikke blomsterbinder, men resultatet bliver en personlig buket, der er bundet med kærlige tanker til modtageren.

Det var en hyggelig og sjov oplevelse at lave de 3 buketter, der kunne blive af de indkøbte blomster.

Frulund

Written by

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

25K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade