เลขกล 6174

ขอบคุณภาพจาก pexels.com

ให้ทุกท่านลองสุ่มเลขขึ้นมาชุดหนึ่ง 4 ตัว โดยไม่ใช้เลขเดียวทั้ง 4 ตัว เช่น ( 1111, 9999 ) ผมขอตั้งเป็นเลขปีปัจจุบัน ก็คือเลข 2559

  1. สร้างตัวเลขชุดแรก ด้วยการสลับตำแหน่ง โดยเรียงเอาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดขึ้นก่อน จะได้ 9552
  2. สร้างตัวเลขชุดสอง ด้วยการสลับตำแหน่ง โดยเรียงเอาตัวเลขจากทางขวาไปซ้าย จะได้ 2559
  3. นำเลขชุดแรกลบชุดที่สอง 9552–2559= 6993
  4. ทำซ้ำไปเรื่อยๆ

รอบที่ 1 : 9552–2599 = 6993

รอบที่ 2 : 9963–3699 = 6264

รอบที่ 3 : 6642–2466 = 4176

รอบที่ 4 : 7641–1467 = 6174

จากนั้นก็จะได้ค่า 6174 ตลอด ลองตั้งตัวเลขแล้วลองเล่นดูครับ สนุกๆ ♪♪

Like what you read? Give FS DotNet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.