OSX Menubar için Ezan Vakti

Furkan Tektaş
Jun 9, 2017 · 1 min read

BitBar’ı ilk gördüğümde içimden “Şununla menubara bi’ ezan vakti yazmak lazım” demiştim. Bir sahur öncesinde kolları sıvayıp yazdım.

Görünüm bu şekilde. Hicri gün de yazıyor 👳🏻

Kullanmak için önce BitBar’ı indirip, sonrasında ise aşağıdaki eklenti repository’sindeki adımları takip edebilirsiniz!

https://github.com/furkantektas/bitbar-ezanvakti

Hayırlı Ramazanlar!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store