Türkiye’de Hackathonların Gelişimi
Burak Arikan
252

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Garanti Hackathon” hakkında bir yazı iliştireyim bir de: https://medium.com/turkce/hakaton-mu-hakatlon-mu-26ca1fb12b8e#.io30dfibe

Like what you read? Give Fatih Erikli (Mican) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.