Kurti, Kurteshi & Kryekurti

Mbiemrat që përmbajnë Kurti sipas shpeshtësisë.

Renditja e mbiemrave në titull është sipas shpeshtësisë. Por në këtë rast të paktën e kemi edhe të bëjmë me një lidhje mes këtyre mbiemrave. Përpos që përmbajnë emrin Kurti në to, lidhja mes tyre është gjithashtu híerarkike.

Kurti është shqip e vjetër (arbërisht) për titullin feudal/aristokrat të sotëm kont, comte (frën.), count (angl.), conde (spanj.) dhe conte (ital.). Kjo pozitë fillestare në një sistem híerarkik bëri që me kalimin e kohës të shfaqeshin kurte që gjendeshin më lartë në sistem me mbiemrin Kryekurti dhe kurte me më pak zotërime me mbiemrin Kurteshi (ose varíantin Kurtishi).

Përpjekje është gjithashtu gjetja e kuptimeve të mbiemrave Korkurti e Milkurti.

Like what you read? Give Franci a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.