Mendime të paortë rreth gjuhës shqipe

SH — Q — I — P

"Shqipja" si fjalë ka 4-6 shkronja dhe është fjala më e shkurtër për ndonjë gjuhë në gjuhën shqipe.


Kriìmi i mbiemrave mohuese me anë të emrave (psh: i paorttë apo i paortë)


Germat H dhe J përbëjnë një veçantí në gjuhën shqipe. Lidhin zanoret, por shpjegojnë edhe të folmet e ndryshme të shqipes.

I J I + I (H/J) U + I J E + I J O + I J A

U J I + U H U + U E + U O + U J A

E J I + E H U + E (H/J) E + E J O + E J A

O J I + O H U + O J E + O H O + O J A

A J I + A H U + A J E + A J O + A J A

Fjala ‘ti’ shqiptohet:

 • ‘teh’ në të folmen verílindore (dardane) gege
 • ‘tej’ në të folmen qendrore gege

Fjala ‘sy’ shqiptohet:

 • ‘saj’ në të folmen qendrore gege

i → ej

y → aj


‘Ortodoksía’ është fjalë shqipe. Nga greqishtja e vjetër përkthehet si ‘mendim i drejtë’. Fjala zbërthehet në ‘ort’ dhe ‘doksí’ që lidhen me shkronjën ‘o’. ‘Ort’ gjendet në shqiptimin jugor (kryesisht çam) të fjalës ‘e vorteta’. ‘Doksí’ mund të përkthehet me fjalën shqipe ‘doke’. Bashkimi i të dyja fjalëve është i kuptimplotë teksa dokja e vërtetë do të thotë mendim i drejtë.

DOKE f. vet.
Zakone në jetën shoqërore të një populli, që lindin në kushte të caktuara historike dhe ruhen brez pas brezi. Doke të moçme. Doke e zakone.

Fjala ‘lehonë’ mund të zbërthehet në dy fjalë.

 • le(u)— lind(i)
 • honë — hon, honí, hinkë

Pra i bíe që gratë lehonë kanë lindur pjellat e tyre nga një hon (vagjina).


Mbiemrat shqiptarë Haradinaj e Harallambi nga e kanë origjinën? Parashtesa Hara- çfarë do të thotë? “Hajre”- ?


Mbiemrat shqiptarë Boshnjaku e Sanxhaku mos vijnë nga Sanxhaku?


Ngatërresat e përafërta: Taní dhe tani (pastaj).


shk — ng

 • Shkarko, Ngarko (Shngarko);
 • Shkathët, Ngathët (Shngathët);
 • Ngadalë, Kadale;
 • Nga, Kah;
 • Shkatërro, Ngatërro (Shngatërro);
 • Shkas, Ngas (Shngas);
 • Shkaqe, Ngaqë (Pyetje-Përgjigjje);
 • Shkajë, Ngajë (Pyetje-Përgjigjje);
 • Shkel, Ngel (Shngel);
 • Shkërmoj, Ngërmoj (Shngërmoj);
 • Shkreh, Ngreh (Shngreh);
 • Shkrënd, Ngrënë (Shngrën-d);
 • Shkul, Ngul (Shngul);
 • Shkrij, Ngrij (Shngrij);
 • Shkordh, Ngordh (Shngordh);

shq — ngj

 • shqit — ngjit (shngjit);

Emra mashkullorë me ë mbrapa: Kalë, gjumë, lumë, burrë, Jalë, mjaltë,


Shumësit pa ë: net, lot, mot


Qytete

SHKodra 
SHKupi
SHKumbini
SHQipnia

TiraNA
PrishtiNA 
BesjaNA 
JaniNA
VloNA
UskaNA
UlpíaNA
AthiNA

OhRI
ManastiRI
GostivaRI
TivaRI

UlqiNI
PrizreNI
GjilaNI 
LypjaNI

-as:
Prrenjas, Drenas, Menkulas

-at:
Filat, Bushat, Nenfshat, fshAT

-an:
Koman, Pojan, Sovjan

-ovë → -(h)orë:
Drenove ne Drenore, Bredhove ne Bredhore


Fjale te reja shqipe

grimer/e -i/-ja makiazhisti
bjeshkatar/e -i/-ja alpinisti
tejdukshmërí/a transparenca


Ngóe, kallxóa, përhapun, Shqipniis, gjëà, séni (gëlltitet d-ja), jetae g(j)át, Shqipnín, vénii vogël, peshkut t’madh, t’heshtun, shqiptár & shqiptárt (shumës), rri réat, gëzhóa, gëzhóat, këshíll’e mír, këshíll’e keqe, Këshilli kombëtar, zoj’e ránd (zóje rênd), zotnii sjellshum, t’la pa(k)fjál, zbrazëtín’e théll, qjell’i kaltër, ujvárae túrbullt,

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.