Sabem què mengem? Blockchain aplicat a la traçabilitat alimentària

Com pot ajudar blockchain a millorar la traçabilitat alimentària?

És complicat utilitzar blockchain?

  • Posar en valor la qualitat dels seus productes.
  • Garantir que els productes arriben en bones condicions al consumidor final.
  • Comprovar la procedència dels productes comercialitzats.
  • Reduir els costos dels intermediaris i millorar la coordinació amb els proveïdors.
  • Facilitar els processos de rendició de comptes de l’empresa.
  • Modernitzar i innovar en processos interns.

--

--

--

La Fundació Nord és una fundació d’àmbit tecnològic especialitzada en Blockchain. Innovar. Impulsar. Crear.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Fundació Nord

Fundació Nord

La Fundació Nord és una fundació d’àmbit tecnològic especialitzada en Blockchain. Innovar. Impulsar. Crear.

More from Medium

The Boundaries we so ignore

Picture by Markus Spiske,Unsplash

Wagering Odds To Win 2020 NCAA Men’s Basketball Tournament

Liminality

Preservation of tradition